top of page

Neste myönsi toiminta-apurahaa - Neste beviljade verksamhetsbidrag


Neste on myöntänyt Tolkis Bollklubille 1000 euron apurahan vuodelle 2020. Apuraha tulee käyttää lasten ja nuorten liikuttamiseen ja etenkin Itä-Uudenmaan mestaruusturnauksen järjestämiseen. ToBK on usean vuoden ajan järjestänyt jalkapalloturnauksen alueen joukkueille ja näin pystynyt tarjoamaan turnauspelejä myös kotiseudulla.

Neste beviljade Tolkis Bollklubb ett bidrag på 1000 euro för år 2020. Bidraget ska användas för barn- och ungdomsmotion och i synnerhet för att ordna Östra Nylands mästerskapsturnering. ToBK har i flera år ordnat en fotbollsturnering för regionens lag och på så sätt kunna erbjuda turneringsmatcher också i hemtrakten.


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page