Tolkis Bollklubbs årsmöte hålls torsdagen 18 februari 2021 klockan 19 på Tolkis Folkets Hus (Kampvägen 6). Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden och publiceras "Årets ToBK:are 2020" och "Årets junior 2020". Kaffeservering! 

 

Årsmötets föredragningslista:

(1) Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

(2) Konstaterande av mötets laglighet

(3) Föredragning av föreningens årsberättelse, kassaställning och revisorernas berättelse

(4) Beslutande om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

(5) Föredragning av föreningens materialförvaltares berättelse

(6) Fastställande av medlemsavgiftens storlek för (a) aktiva medlemmar, (b) juniorer, (c) understödande medlemmar och (d) ständiga medlemmar

(7) Val av föreningens ordförande, fem styrelsemedlemmar och två suppleanter för följande verksamhetsår

(8) Tillsättande av nödvändiga kommittéer

(9) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för följande verksamhetsår

(10) Givande av verksamhetsprogram åt den nyvalda styrelsen

(11) Övriga ärenden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tolkis Bollklubbin vuosikokous pidetään torstaina 18.helmikuuta 2021 kello 19 Tolkkisten työväentalolla (Taistontie 6). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja julkistetaan "Vuoden ToBK:lainen 2020" ja "Vuoden Juniori 2020".

(1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

(2) Todetaan kokouksen laillisuus

(3) Esitetään vuosikertomus, kassatilanne sekä tilintarkastajien kertomus

(4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

(5) Esitetään seuran tarvikehoitajan kertomus

(6) Päätetään jäsenmaksun suuruus (a) aktiivisille jäsenille, (b) junioreille, (c) kannatusjäsenille sekä (d) ainaisjäsenille

(7) Valitaan seuran puheenjohtaja, viisi johtokunnanjäsentä sekä kaksi varajäsentä seuraavalle toimintavuodelle

(8) Asetetaan välttämättömät komiteat

(9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle toimintavuodelle

(10) Annetaan toimintaohjelma uudelle johtokunnalle

(11) Muut asiat