top of page

Tolkis Bollklubbs årsmöte hålls onsdagen 8 februari 2023 klockan 19 på Tolkis Folkets Hus, Kampvägen. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden och publiceras "Årets ToBK:are 2022" och "Årets junior 2022". Kaffeservering! 

>>> Verksamhetsberättelse 2022

>>> Bokslut 2022

>>> Verksamhetsplan 2023

Årsmötets föredragningslista:

(1) Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

(2) Konstaterande av mötets laglighet

(3) Föredragning av föreningens årsberättelse, kassaställning och revisorernas berättelse

(4) Beslutande om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

(5) Föredragning av föreningens materialförvaltares berättelse

(6) Fastställande av medlemsavgiftens storlek för (a) aktiva medlemmar, (b) juniorer, (c) understödande medlemmar och (d) ständiga medlemmar

(7) Val av föreningens ordförande, fem styrelsemedlemmar och två suppleanter för följande verksamhetsår

(8) Tillsättande av nödvändiga kommittéer

(9) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för följande verksamhetsår

(10) Givande av verksamhetsprogram åt den nyvalda styrelsen

(11) Övriga ärenden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tolkis Bollklubbin vuosikokous pidetään keskiviikkona 8.helmikuuta 2023 kello 19 Tolkkisten työväentalolla, Taistontie. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja julkistetaan "Vuoden ToBK:lainen 2022" ja "Vuoden Juniori 2022".

>>> Vuosikertomus 2022

>>> Tilinpäätös 2022

>>> Toimintaohjelma 2023

(1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

(2) Todetaan kokouksen laillisuus

(3) Esitetään vuosikertomus, kassatilanne sekä tilintarkastajien kertomus

(4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

(5) Esitetään seuran tarvikehoitajan kertomus

(6) Päätetään jäsenmaksun suuruus (a) aktiivisille jäsenille, (b) junioreille, (c) kannatusjäsenille sekä (d) ainaisjäsenille

(7) Valitaan seuran puheenjohtaja, viisi johtokunnanjäsentä sekä kaksi varajäsentä seuraavalle toimintavuodelle

(8) Asetetaan välttämättömät komiteat

(9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle toimintavuodelle

(10) Annetaan toimintaohjelma uudelle johtokunnalle

(11) Muut asiat 

bottom of page